ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtgever            : de wederpartij van TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS

Overeenkomst             : de overeenkomst tussen TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS en opdrachtgever

De Werkzaamheden      : de tussen TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS geleverde materialen als opgenomen in de opdrachtbevestiging

Het Evenement            : het evenement van opdrachtgever waar TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS de werkzaamheden verricht

Artikel 2 Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS en Opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in deze catering-voorwaarden prevaleren.

Deze catering-voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de Overeenkomst daarvan wordt afgeweken.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS deze niet heeft afgewezen.

Overeenkomsten waarbij TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS partij is, gelden eerst als gesloten:

na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel een aanvaarding van de overeenkomst per email.

Na en voor zover TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS een opdracht schriftelijk / per email heeft aanvaard en deze schriftelijke aanvaarding binnen 21 dagen na verzenddatum, doch uiterlijk 14 dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst, door Opdrachtgever aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS is geaccordeerd, dan wel; door aanvang van de Werkzaamheden.

Eventuele wijzingen of aanvullingen van de Overeenkomst zijn in overleg mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voor het Evenement. TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS kan uitsluitend instemmen met latere wijzigingen of aanvullingen tegen betaling van organisatie-uren.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW alsmede exclusief transport-

en afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Tenzij anders is vermeld gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen.

TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS biedt haar diensten aan op basis van nacalculatie. Het in de offerte genoemde aantal uren is een schatting. TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS is gerechtigd het aantal daadwerkelijk gewerkte aantal uren in rekening te brengen.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS in redelijkheid gewenste faciliteiten.

De kosten van de benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Opdrachtgever verbindt zich er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden die niet behoren tot de opdracht aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS, zodanig zijn uitgevoerd dat de TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS de Werkzaamheden kan verrichten en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde bar(s) en overige zaken geen vertraging ondervinden.

Wanneer Opdrachtgever direct voorafgaande of tijdens het Evenement wijzigingen doorgevoerd wenst te zien in de Overeenkomst (bijvoorbeeld verhoging van het aantal drankjes, verplaatsing

van de bar(s), verlenging van de duur van de Werkzaamheden) en TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS gaat met deze wijzigingen akkoord, zullen de daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever worden doorbelast.

Artikel 5 Reclames

Eventuele klachten over de Werkzaamheden van TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na de constatering TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS eveneens schriftelijk of per e-mail via info@beveragesolutions.nl in kennis te stellen van de klacht.

Indien ter plaatse van het Evenement wordt gereclameerd en indien de reclame naar het oordeel van TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS juist is, zal TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS de tekorten of gebreken binnen zo kort mogelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van de volledige aanneemsom.

Indien het alsnog verrichten van de Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende in artikel 7 omtrent aansprakelijkheid bepaalde.

Indien niet tijdig wordt gereclameerd, worden de Werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.

Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.

Na het verstrijken van de hiervoor genoemde  termijnen wordt Opdrachtgever geacht de Werkzaamheden respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 6 Annulering

Indien een aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom of het geannuleerde gedeelte daarvan:

Bij annulering meer dan 8 weken voor het tijdstip waarop het Evenement zal plaatsvinden is Opdrachtgever niet gehouden enige schadevergoeding aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS te betalen;

Bij annulering tussen  8 en 4 weken voorafgaand aan het Evenement is Opdrachtgever gehouden 30% van de aanneemsom aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS te betalen;

Bij annulering tussen  4 en 2 weken voorafgaand aan het Evenement is Opdrachtgever gehouden 70% van de aanneemsom aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS te betalen;

Bij annulering tussen  2 en 1 week voorafgaand aan het Evenement is Opdrachtgever gehouden 80% van de aanneemsom aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS te betalen;

Bij annulering minder dan 7 dagen voor het Evenement is Opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS te betalen.

Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop de annulering TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS heeft bereikt per post, per telefoon of per e-mail via info@beveragesolutions.nl

Annulering van een aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden of per e- mail via info@beveragesolutions.nl.

Het door Opdrachtgever aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS opgegeven aantal personen en/of cocktails, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht voor zover deze een marge van 20% van het opgegeven aantal personen en/of cocktails niet te boven gaat en mits deze annulering plaats vindt uiterlijk 14 dagen voor de datum van het Evenement.
Tot zeven dagen vóór het Evenement kan Opdrachtgever kosteloos gedeeltelijk annuleren tot 15% van het opgegeven aantal personen en/of cocktails.

Gedeeltelijke annulering vindt schriftelijk plaats of via info@beveragesolutions.nl.

Wanneer blijkt dat de Werkzaamheden op meer personen en/of cocktails betrekking hebben dan afgesproken, is TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS gerechtigd om of de Werkzaamheden ten behoeve van deze personen te weigeren. Indien TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS besluit de werkzaamheden eveneens uit te voeren ten behoeve van dit extra aantal personen en/of cocktails, zal de aanneemsom pro rata worden verhoogd.

In alle gevallen van annulering is Opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Indien TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de aanneemsom, of indien dit hoger is, de door de assuradeur van TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS te verstrekken uitkering.

TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

De hiervoor opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Tenminste 21 dagen vóór het Evenement dient de Opdrachtgever aan TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS een voorschot te betalen van 50% van de aanneemsom.

8.2 Betaling van de resterende 50% dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk gevel de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van TRIPLE C BEVERAGE SOLUTIONS op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.